Odzyskaj hasło
 
 
 
 
 
 
           

PORÓWNANIE FUNDUSZY

 
 

WYBRANE POZYCJE

  
  
  
  
  
  
  
  
Nazwa funduszu/indeksu/benchmarku
Stopa
zwrotu [%]
Poziom
ryzyka
Wartość
j.u. lub c.i.
Data
wyceny
Horyzont
inwestycyjny
Kategoria
 
  
  
  
  
  
Nazwa portfela
Stopa zwrotu
[%]
Poziom
ryzyka
Zainwestowane
środki [PLN]
Wartość końcowa inwestycji [PLN]
Brak portfeli do wyświetlenia.
 
 
 
 
 

PLAN SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA

 
 

PARAMETRY PSO

 
 
 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW PSO

Suma wpłat w wybranym okresie: ?
Procentowa zmiana wartości inwestycji (w PSO): ?
Aktualna wartość inwestycji: ?
Stopa zwrotu funduszu (bez PSO): ?
 
 

WYBRANE POZYCJE

  
  
  
  
  
  
  
  
Nazwa funduszu/portfela
Wartość
j.u. lub c.i.
Zmiana
[%]
Data
wyceny
Horyzont
inwestycyjny
Poziom
ryzyka
Kategoria
 
 

ZYSK / RYZYKO

 
 

WYBRANE POZYCJE

  
  
  
  
  
  
  
  
Nazwa funduszu/portfela
Wartość
j.u. lub c.i.
Zmiana
[%]
Data
wyceny
Horyzont
inwestycyjny
Poziom
ryzyka
Kategoria
 

DOSTĘPNE PORTFELE

  
  
  
  
  
Nazwa portfela
Stopa zwrotu [%]
Poziom
ryzyka
Zainwestowane
środki [PLN]
Wartość końcowa inwestycji [PLN]
Brak portfeli do wyświetlenia.

Na wykresie zaprezentowane zostały cztery zakresy teoretycznych stóp zwrotu wyznaczone na podstawie przeprowadzonej symulacji, dla której przyjęto założenia (o których mowa powyżej) dotyczące rozkładu dziennej logarytmicznej stopy zwrotu funduszu lub portfela w okresie symulacji oraz założono przedziały prawdopodobieństwa z jakim stopy zwrotu funduszu/portfela mogą znaleźć się w obliczonych w ten sposób zakresach teoretycznych stóp zwrotu dla poziomów prawdopodobieństwa, z którymi stopa zwrotu funduszu lub portfela funduszy liczona od początku okresu historycznego do końcowej daty symulacji znajdzie się w określonym zakresie przy opisanych powyżej założeniach dotyczących rozkładu dziennej logarytmicznej stopy zwrotu funduszu lub portfela funduszy w okresie symulacji.

Wykres „SYMULACJE” prezentuje symulację stopy zwrotu wybranego funduszu lub portfela funduszy inwestycyjnych otwartych w wybranym okresie symulacji liczoną od początku wybranego okresu historycznego. Na potrzeby symulacji przyjęto, że dzienna logarytmiczna stopa zwrotu w wybranym okresie symulacji będzie miała rozkład normalny o wartości oczekiwanej równej średniej dziennej logarytmicznej stopie zwrotu funduszu lub portfela funduszy w wybranym okresie historycznym i wariancji równej kwadratowi odchylenia standardowego dziennych logarytmicznych stóp zwrotu funduszu lub portfela funduszy w wybranym okresie historycznym.

Autorem niniejszego materiału, który został opracowany zgodnie ze stanem na dzień 2016-10-21, jest BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (BPH TFI). Materiał został sporządzony zgodnie z najlepszą wiedzą i starannością autorów. Dane wykorzystane przy tworzeniu opracowania pochodzą ze źródeł uważanych przez autorów za wiarygodne i dokładne, lecz nie istnieje gwarancja, iż są one kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Prezentowane „stopy zwrotu” to obliczone przez BPH TFI historyczne, narastające, procentowe zmiany wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny poszczególnych Funduszy za wybrany przez użytkownika serwisu okres lub okresy: 1 miesiąca, 2 miesięcy, 3 miesięcy, 6 miesięcy, 12 miesięcy, 24 miesięcy, 36 miesięcy oraz 60 miesięcy. Okresy te prezentowane są powyżej.

Celem materiału jest porównanie typowych cech funduszy inwestycyjnych, jakim jest wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny (WANCI) oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (WANJU). Zwrócić należy jednak uwagę, iż porównane może dotyczyć różnych rodzajów funduszy, tj. fundusze inwestycyjne zamknięte emitujące i wykupujące certyfikaty inwestycyjne w określonych Statutem terminach oraz fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte zbywające i odkupujące jednostki uczestnictwa w każdym dniu giełdowym. W porównywanych funduszach występują różnice w wysokości i sposobie pobierania opłat manipulacyjnych.

Prezentowane w materiale informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym Funduszy osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszy i jest uzależniona od dnia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa lub wykupienia certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusze oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych, w tym opłat za wykupienie certyfikatów inwestycyjnych oraz zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Ze względu na skład portfela wartość aktywów netto Funduszy cechuje się dużą zmiennością, w związku z czym należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconego kapitału. W zależności od odpowiednich obowiązków podatkowych Uczestnik może być również zobowiązany do zapłacenia podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusze.

Fundusze nie gwarantują realizacji celu inwestycyjnego, w tym ochrony kapitału na zakładanym poziomie w ramach strategii zabezpieczania portfela oraz osiągnięcia określonego wyniku, a także spełnienia się założeń strategii zabezpieczania portfela.

Materiały dotyczące Funduszy mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wystarczającej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. BPH TFI SA rekomenduje zapoznanie się z informacjami wymaganymi przez prawo w zakresie Funduszy, w tym ze szczegółowym opisem czynników ryzyka, opisem strategii zabezpieczenia portfela oraz wskazaniem opłat manipulacyjnych związanych z inwestowaniem w Fundusze, opisanych odpowiednio w prospektach informacyjnych albo prospektach emisyjnych Funduszy oraz Tabeli Opłat, które są dostępne w siedzibie Towarzystwa, u Dystrybutorów oraz na stronie www.bphtfi.pl. Termin ważności prospektu emisyjnego określony został w treści odpowiedniego Prospektu Emisyjnego. Szczegółowe definicje terminów użytych w niniejszym opracowaniu zawierają odpowiednio prospekty informacyjne, prospekty emisyjne lub statuty Funduszy. BPH FIO Parasolowy może lokować powyżej 35% wartości aktywów każdego z subfunduszy w papiery wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należących do OECD innych niż Rzeczypospolita Polska.

Fundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów każdego z subfunduszy w papiery wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe emitowane, przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należące do OECD, wskazane w Prospekcie, inne niż Rzeczypospolita Polska. Fundusz może lokować powyżej 35% wartości aktywów wskazanych w Prospekcie subfunduszy w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe poręczone lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należące do OECD, wskazane w Prospekcie, inne niż Rzeczypospolita Polska.

Aktualne informacje finansowe dotyczące Funduszy dostępne są na stronie internetowej Towarzystwa.Benchmark jest wzorcowym portfelem, który stanowi punkt odniesienia do dokonywania ocen wyników zarządzania aktywami odpowiedniego Funduszu.

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisane przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy, pod nr. 0000002970; kapitał zakładowy: 23 456 525,00 PLN w pełni opłacony; NIP: 527-21-53-832, REGON: 013083243.


SYMULACJE

Parametry symulacji
Poziom prawdopodobieństwa:
%
%
%
%

Wyniki historyczne:
 
Symulacja:
 

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OTWARTE

  
  
  
  
  
  
  
  
Nazwa funduszu/portfela
Wartość
j.u. lub c.i.
Zmiana
[%]
Data
wyceny
Horyzont
inwestycyjny
Poziom
ryzyka
Kategoria
Informacje
dodatkowe

FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZAMKNIĘTE

  
  
  
  
  
  
  
  
Nazwa funduszu/portfela
Wartość
j.u. lub c.i.
Zmiana
[%]
Data
wyceny
Horyzont
inwestycyjny
Poziom
ryzyka
Kategoria
Informacje
dodatkowe

DOSTĘPNE PORTFELE

  
  
  
  
  
Nazwa portfela
Stopa zwrotu [%]
Poziom
ryzyka
Zainwestowane
środki [PLN]
Wartość końcowa inwestycji [PLN]
Brak portfeli do wyświetlenia.

WYKRES ZMIANY WARTOŚCI INWESTYCJI W PLN

 
 

DOSTĘPNE POZYCJE

  
  
  
  
  
  
Nazwa portfela
Stopa zwrotu [%]
Poziom
ryzyka
Zainwestowane
środki [PLN]
Wartość końcowa inwestycji [PLN]
Brak portfeli do wyświetlenia.
 

KALKULATOR STÓP ZWROTU W % NA DZIEŃ

 
  
  
  
  
  
  
  
  
1m
3m
6m
12m
24m
36m
60m
 
 
 
Selekcjoner funduszy

Płeć?

 
 

Wiek?

 

Co jest dla Ciebie najważniejsze przy inwestowaniu?

 
 
 
 
 
 

Jaki jest cel Pani/Pana inwestycji? (wybierz maksymalnie 3 odpowiedzi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Selekcjoner funduszy

Na jak długo chcesz zainwestować środki (horyzont inwestycyjny)?

 
 

Czy inwestowałeś już wcześniej?

 

Czy inwestowałeś już wcześniej?

 

Czy inwestowałeś już wcześniej?

 

Jaki poziom ryzyka akceptujesz?

 
 
 
 
   
Selekcjoner funduszy

Gdzie chcesz inwestować?

   
   
 
 

Jak określisz swoje zachowanie przy okresowych stratach?

   
   
   
   
   
   
 
   
Selekcjoner funduszy

Podsumowanie analizy profilu

Twój przykładowy portfel

  
  
  
Nazwa funduszu
Poziom
ryzyka
Udział
procentowy
Podsumowanie portfela:
100%
„Internetowy Selekcjoner Funduszy” (dalej „ISF”) nie jest formą świadczenia usługi doradz­twa inwestycyjnego. Prezentowany w ISF wynik stanowi efekt zastosowania opracowanego na zlecenie BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie (dalej: „BPH TFI”) algorytmu i nie jest on efektem oceny indywidualnej sytuacji finansowej, jak również wie­dzy i doświadczenia osoby wypełniającej formularz.Czytaj całość
Zastrzeżenia prawne

„Internetowy Selekcjoner Funduszy” (dalej „ISF”) nie jest formą świadczenia usługi doradz­twa inwestycyjnego. Prezentowany w ISF wynik stanowi efekt zastosowania opracowanego na zlecenie BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. w Warszawie (dalej: „BPH TFI”) algorytmu i nie jest on efektem oceny indywidualnej sytuacji finansowej, jak również wie­dzy i doświadczenia osoby wypełniającej formularz. Prezentowany wynik nie uwzględnia oceny akceptowalnego poziomu ryzyka oraz celów inwestycyjnych wypełniającego formu­larz w ISF. Podsumowanie analizy profilu ma wyłącznie charakter poglądowy. Klient przed nabyciem jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych obowiązany jest do wypełnienia testu odpowiedniości, którego celem jest analiza jego wiedzy i doświadczenia inwestycyjnego. IFS nie ma charakteru rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu postanowień rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie infor­macji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. Nr 206, poz. 1715). BPH TFI nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Historyczne wyniki osiągane przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych zysków w przyszłości. Uczest­nik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. BPH TFI, jego pracownicy, członkowie władz ani podmioty dominujące i stowarzyszone z BPH TFI nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za działania lub zaniechania pod­jęte na podstawie niniejszego opracowania, w szczególności za decyzje inwestycyjne pod­jęte na podstawie podsumowania analizy profilu, ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. BPH TFI rekomenduje zapoznanie sie z informacjami wymaganymi przez prawo dotyczą­cymi funduszy, w tym z opisem czynników ryzyka oraz wysokością opłat manipulacyjnych, opisanych w pro­spektach informacyjnych, kluczowych informacjach dla inwestorów oraz Tabeli Opłat, dostępnych w BPH TFI; u Dystrybutorów oraz na www.bphtfi.pl Aktualne informacje finansowe dotyczące funduszy dostępne są na stronie internetowej www.bphtfi.pl. BPH TFI podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, wpisane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000002970; kapitał zakła­dowy: 23 456 525,00 PLN, w pełni opłacony; NIP: 527-21-53-832, REGON: 013083243
 
   
     
 

FUNDUSZ MIESIĄCA

 

FUNDUSZE INWESTYCYJNE OTWARTE

 
  
  
  
  
  
  
  
  
Nazwa funduszu/portfela
Wartość
j.u. lub c.i.
Zmiana
[%]
Data
wyceny
Horyzont
inwestycyjny
Poziom
ryzyka
Kategoria
Informacje
dodatkowe
 

MOJE PORTFELE

  
  
  
  
  
Nazwa portfela
Stopa zwrotu
[%]
Poziom
ryzyka
Zainwestowane
środki [PLN]
Wartość końcowa inwestycji [PLN]
Brak portfeli do wyświetlenia.
 

Filtry wyboru funduszy

 
     
 
 

 
 
 
Pliki cookies na stronie. Aby zapewnić poprawne działanie strony wykorzystujemy pliki cookies.
Wraz z wejściemi na stronę, niektóre pliki mogły już zostać zapisane w folderze przeglądarki.